A educación secundaria no Guilleme Brown

A Educación Secundaria Obrigatoria ESO é unha etapa educativa obrigatoria que consta de catro cursos académicos que comprenden entre os 12 e 16 anos de idade. Desde o curso 2015-2016 comprende dous ciclos; o primeiro de tres cursos escolares e o segundo dun.

A finalidade desta etapa educativa é lograr que todos adquiran os elementos básicos da cultura: humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos; desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo; preparar para a incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formar a todos para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.

Nesta etapa continúase co obxectivo do Colexio Guillelme Brown que é a procura de calidade e excelencia educativa traballando por unha educación integral dos nenos e das nenas. Caracterízase por unha atención e seguimento individualizado e personalizado para potenciar ao máximo o súa aprendizaxe.
É importante conseguir a profundización en todas as disciplinar académicas para que o alumno teña recursos suficientes para superar con éxito aqueles estudos unha vez finalizada esta etapa.
Nesta etapa establécese de xeito propio unha metodoloxía única:

Os alumnos dispoñen dunha ampliación de horario de lingua inglesa onde cobra especial importancia as conversas e expresión oral da lingua nun nivel axeitado a cada alumno para poder reforzar ao máximo o manexo do idioma.

O centro dispón dun profesorado cualificado nativo que poida aportar o perfeccionamento lingüístico e experiencias culturais de propia man. É un elemento motivador para o alumnado e que poidan pór en práctica os seus coñecementos orais de xeito práctico e natural nos seus intercambios lingüísticos

Ponse en práctica o método científico dando resposta ás inquietudes científicas dos nosos alumnos. Contan cun horario destinado a planificar, organizar e executar os seus proxectos guiados polo profesorado. A finalidade é sacar estes proxectos da aula e expor ante un público na nosa Expociencia. Ademais moitos dos traballos tamén son expostos en distintas feiras de ciencia como na Galiciencia ou Exporecerca acadando premios nacionais, europeos e internacionais.

O colexio está na procura constante de experiencias e intercambios con entidades estranxeiras polo seu contido cultural ademais de lingüístico.

O colexio oferta un horario a maiores para o alumno de secundaria de estudos e reforzos personalizados.

Centro examinador Trinity College of London e Centro Preparador Oficial dos exames do Cambridge.

Dentro do currículo escolar en aulas dotadas de medios informáticos e electrónicos que apoian o labor docente. Este labor debe ter en conta o ritmo das tecnoloxías e dar resposta ás necesidades actuais. Para elo, o centro conta cunha Aula Mac de acceso para todo o alumnado.

Ademais das conmemoracións que están marcadas no curriculo como o, Magosto, Día da Paz, Día do Libro, Día das Letras Galegas, o Entroido, etc… o colexio organiza unhas celebracións propias como son o Halloween data significativa no mundo anglosaxón, Carreira Save the Children promovendo o valor da solidariedade, o Festival de Nadal, e Festival Cultural de fin de curso evento de suma importancia para toda a comunidade educativa xa que se basea nun tema cultural.

As actividades extraescolares para esta etapa inclúen Baile Fusión, Lego Minstorm V3, estudos personalizados, etc…

Escolas deportivas: Mediante a práctica de distintas disciplinas (Atletismo, Voleibol, Balonmán, Taekwondo, Fútbol Sala e Ciclismo) impulsamos e fomentamos a actividade física e o deporte.

Escola de Música: preparamos aos nenos para o goce da práctica musical de distintos instrumentos (piano, violín, guitarra, clarinete e percusión). Concertos didácticos e Concerto Fin de Curso interpretados polos alumnos/as. Preparación acceso ao grao medio do conservatorio.