DESCRICIÓN DO PROXECTO

No contexto contemporáneo, onde a tecnoloxía e a innovación parecen dominar o panorama laboral, é fundamental recoñecer e preservar o rico léxico asociado cos oficios tradicionais. Este proxecto ten como obxectivo explorar e destacar o vocabulario específico utilizado nunha variedade de oficios arraigados na historia e na cultura, desde a carpintaría e a alfarería ata a ferrería e a xastrería. Ao profundar nestas terminoloxías especializadas, non só honramos a herdanza destes oficios, senón que tamén enriquecemos a nosa comprensión do mundo laboral e fomentamos a apreciación das habilidades artesanais que perduraron ao longo do tempo.
Alén diso, a participación neste proxecto incluido no Proxecta+ permite aos estudantes conectarse coas raíces culturais e económicas das súas comunidades, ao tempo que desenvolven habilidades lingüísticas e de investigación. A través de actividades interactivas e colaborativas, os estudantes non só ampliarán o seu vocabulario, senón que tamén terán a oportunidade de explorar a historia e o significado detrás de cada termo relacionado con estes oficios. Este proxecto promove tanto o aprendizaxe académico como a apreciación polas habilidades prácticas que foron fundamentais na evolución da sociedade.

ACTIVIDADE INTRODUTORIA

Durante a Semana Cultural celebrada no colexio os alumnos da ESO mergulláronse nunha emocionante viaxe a través da rica cultura de Galicia e Portugal, explorando especialmente as súas tradicións culinarias e musicais. Galicia, coa súa impresionante paisaxe e a súa arraigada identidade cultural, ofrécenos unha deliciosa variedade de pratos emblemáticos como o polbo á galega e a empanada de bacallau. Por outro lado, Portugal embruxa coa súa ecléctica mestura de sabores, desde o irresistible bacalhau a brás ata os doces pasteis de nata. Ademais, adentrarémonos no fascinante mundo da música tradicional, desde os melancólicos fados portugueses ata as enérxicas gaitas galegas. A través desta experiencia, non só saborearemos os sabores auténticos da rexión, senón que tamén vibraremos cos ritmos e melodías que deron forma á súa identidade cultural única.

INTRODUCIÓN AOS OFICIOS TRADICIONAIS

Nesta actividade, os alumnos terán a oportunidade de explorar diversos oficios a través de vídeos instrutivos. Ao observar expertos en acción, desde carpinteiros a cozinheiros, os estudantes poderán comprender os procesos e habilidades necesarios en diferentes campos laborais. Tras a visualización dos vídeos, os alumnos serán desafiados a redactar breves textos reflexivos sobre cada oficio, destacando aspectos como as técnicas utilizadas, a importancia do oficio na sociedade e as súas propias impresións e intereses relacionados con cada profesión. Alén diso, localizarán os lugares onde se desenvolve cada actividade para localizalos en mapas. Esta actividade non só promove a comprensión dos oficios tradicionais, senón tamén o desenvolvemento das habilidades de escritura e análise crítica dos estudantes.

Ligazóns dos vídeos

Visionado de vídeos sobre os oficios tradicionais en Galicia (1º ESO, 2º ESO e 3º ESO)

Visionado de vídeos sobre os oficios tradicionais en Portugal (4º ESO)

LÉXICO DOS OFICIOS

Para expandir o seu vocabulario sobre os oficios, os alumnos embarcaron nunha investigación activa de palabras relacionadas con cada profesión. Utilizando recursos como dicionarios en liña, enciclopedias e materiais didácticos, exploraron os termos específicos asociados con cada oficio, como ferramentas, técnicas e conceptos clave. Posteriormente, elaboraron definicións claras e concisas para cada palabra atopada, explicando os seus significados e contextos de uso dentro do contexto laboral correspondente. A través deste proceso de investigación e explicación, os alumnos non só ampliaron o seu léxico relacionado cos oficios, senón tamén fortaleceron a súa comprensión dos conceptos fundamentais en cada campo laboral.

SAÍDA A VILANOVA DOS INFANTES (LÉXICO DO ZAPATEIRO)

Nesta emocionante visita a Vilanova dos Infantes, os alumnos tiveron a oportunidade única de mergullarse na fascinante historia dos zapateiros, un oficio tradicional profundamente arraigado na comunidade. Ao explorar os antigos talleres e edificios históricos relacionados coa fabricación de calzado, os estudantes puidieron comprender a importancia cultural e económica deste oficio ao longo dos séculos. Ademais, tiveron a sorte de falar con un mestre zapateiro local, quen compartiu as súas experiencias e sabedoría sobre o oficio, revelando os segredos do seu traballo artesanal e as histórias que dan vida á tradición zapateira en Vilanova dos Infantes. Esta experiencia non só enriqueceu os coñecementos dos alumnos sobre a historia local, senón que tamén lles permitiu apreciar o valor do traballo manual e a dedicación dos artesáns na preservación das súas tradicións.

SAÍDA A NIÑODAGUIA (LÉXICO DA ALFARERÍA)

Nesta cativante excursión á alfarería de Niñodaguia, os estudantes foron transportados a un mundo de creatividade e habilidade artesanal. Ao percorrer as rúas empedradas desta encantadora aldea, descubriron os segredos dun oficio ancestral que perdura grazas ás mans expertas dos seus habitantes. Na alfarería, os alumnos puidieron observar de preto o proceso de creación de pezas de cerámica únicas, desde a modelaxe inicial ata a decoración final. Interactuar cos artesáns locais permitiulles non só apreciar a destreza e a dedicación que implica este oficio, senón tamén entender a importancia da alfarería na identidade cultural e económica da rexión. Esta visita deixou unha marca imborrable nos alumnos, inspirándoos a valorar e preservar as tradicións artesanais de Niñodaguia.

ELABORACIÓN DO LIBRO SOBRE OFICIOS TRADICIONAIS

Os alumnos empregaron as novas tecnoloxías de forma creativa e innovadora para compilar toda a información das actividades previas e dar vida a un libro único e envolvente. Utilizando ordenadores, tablets e software de edición, colleron fotos, vídeos, notas e reflexións de cada actividade, asegurándose de capturar cada momento significativo e detalle relevante. Despois, coa axuda de programas de procesamento de texto e deseño gráfico, organizaron e editaron todo o material recopilado para crear un libro que narrase de forma comprensiva e atractiva as súas experiencias. Esta colaboración entre as tecnoloxías modernas e a aprendizaxe práctica non só permitiu aos alumnos consolidar o seu coñecemento sobre os temas tratados, senón que tamén lles proporcionou unha valiosa experiencia na aplicación de ferramentas tecnolóxicas para a comunicación e creación de contidos. O resultado final foi un libro que non só capturou a esencia das actividades realizadas, senón tamén serviu como testemuña do seu proceso de aprendizaxe e descubrimento.

EXPOSICIÓN DO PROXECTO E PRESENTACIÓN DO LIBRO

A exposición do proxecto na Expociencia do colexio foi un momento culminante e emocionante para os alumnos, onde puideron compartir os seus logros e descubrimentos coa comunidade escolar. Montaron unha mostra visualmente atractiva e interactiva, exhibindo o libro que elaboraron utilizando as novas tecnoloxías, así como mostras das pezas artesanais e fotografías das visitas a Vilanova dos Infantes e á alfarería de Niñodaguia. Os alumnos tamén ofreceron demostracións en directo das habilidades aprendidas durante o proxecto, como a modelaxe de pezas de barro ou a explicación dos termos relacionados cos oficios tradicionais. A través desta exposición, non só compartiron os seus coñecementos e experiencias con compañeiros, profesores e familias, senón que tamén inspiraron a outros a explorar e valorar as riquezas da cultura local e os oficios tradicionais.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

Para a avaliación do proxecto, deseñamos un enfoque integral que incluíu ferramentas interactivas e participativas. En primeiro lugar, empregamos Google Forms para recoller datos sobre a práctica docente e realizar unha autoavaliación dos estudantes. Un formulario estivo enfocado en avaliar a eficacia das metodoloxías empregadas polos profesores, permitindo obter feedback detallado sobre a súa práctica docente. O segundo formulario permitiu aos alumnos reflexionar sobre o seu propio proceso de aprendizaxe, identificando fortalezas e áreas de mellora. Ademais, utilizamos Kahoot para medir o aproveitamento dos contidos do proxecto de maneira lúdica e motivadora. A través deste cuestionario interactivo, puidemos avaliar o nivel de comprensión e retención dos conceptos traballados, proporcionando unha visión clara do impacto do proxecto na aprendizaxe dos estudantes.